فرمت دوربین، بر روی زاویه دید تاثیر میگذارد. در هنگام استفاده از یک لنز مشترک، تغییرات در زاویه دید متناسب با فرمت دوربین میباشد. دوربین با فرمت کوچکتر،زاویه دید باریکتری را ایجاد میکند

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]