قبل از نصب مراحل زیر را چند بار به دقت بخوانید. رعایت نکات زیر اثر مستقیم بر روی کیفیت کار دارد. پس از مطالعه موارد زیر، توجه به مطالب اختصاصی هر برد نیز لازم می باشد.
نکته: قبل از هر کاری باید به ایمنی کار توجه داشته باشیم و مراقب باشیم آنتن ها و بردها ضربه نخورند، بردها با بدنه اتصال پیدا نکنند و یا سوکت تغذیه مستقیماً به برق شهری وصل نشود

و یا اتصالات اشتباهی برقرار نشوند که در برخی موارد این اشتباهات ممکن است به برد صدمه بزند.

۱- در ابتدا به شناسایی منابع نویز می پردازیم و هنگام نصب در صورتی که مشکلی ایجاد کنند، در صدد رفع آنها برمی آییم.
۲- جایابی: بهترین مکان را برای آنتن ها مشخص می کنیم. باید توجه داشته باشیم که حین نصب ممکن است مکان آنتن ها را تغییر دهیم. بنابراین تا زمانی که از دستگاه جواب مطلوب را نگرفته ایم و با صاحب فروشگاه به توافق کامل نرسیده ایم، زمین را سوراخ کاری نمی کنیم.
۳- قبل از نصب برد بر روی آنتن ها، با احتیاط کامل تمام اتصالات را برقرار می کنیم و آنتن ها را در جای تعیین شده قرار داده و پس از کنترل همه موارد دستگاه را به برق متصل می کنیم. (توجه داشته باشیم که هنوز آنتن ها بر روی زمین ثابت نشده اند و ممکن است روی زمین بیفتند و صدمه ببینند.)
۴- پس از راه اندازی دستگاه، به میزان نویزی که بر روی دستگاه اثر گذار است، توجه می کنیم. با جابجایی آنتن ها (تغییر کلی جای آنتن ها یا جابجایی دو آنتن با یکدیگر) و توجه به محیط و کار روی منابع نویز تلاش می کنیم کمترین نویز بر روی دستگاه بیفتند. به طور مثال منبع نویز ممکن است سیم حامل جریانی باشد که از نزدیکی دستگاه رد شده است. با عوض کردن مسیر سیم و یا عوض کردن منبع تغذیه بارهایی که سیم مذکور تامین کننده برق آنهاست، ممکن است نویز کاهش یابد. (در صورتی که موفق نشویم، میزان نویز را در نقطه برد گیرنده کاهش دهیم، دستگاه به خوبی کار نخواهد کرد و تلاش برای تنظیم خود دستگاه فایده چندانی نخواهد داشت.)
۵- در صورتی که تست دستگاه کاملاً موفقیت آمیز بود و مشتری نیز در مورد جای آنتن ها موافقت داشت، محل پیچ ها را سوراخ کاری کرده و آنتن را بر روی زمین ثابت می کنیم.
۶- بردها را با استفاده از پایه بست،روی آنتن ها نصب کرده و اتصالات را برقرار می کنیم. سیم بین دو آنتن را با پروفیل و چسب آکواریم پوشش می دهیم. (توجه داشته باشید که طولانی کردن بی مورد سیم بین دو آنتن و سیم تغذیه اثر نامطلوبی روی کارکرد دستگاه خواهد داشت. سیم بین دو آنتن به صورت مستقیم بین دو آنتن برقرار شده و روی آن پروفیل فلزی بیندازید و از رد کردن سیم از سقف، دیوار و طولانی کردن بی مورد پرهیز کنید. تغذیه هم نزدیک آنتن نصب شود و هیچ سیمی در کنار آنتن به صورت موازی از آنتن دور نشود. بهترین حالت دور کردن سیم به صورت افقی می باشد تا کمترین نویز روی دستگاه بیفتد)
۷- نهایتاً دوباره دستگاه را به برق می زنیم و تست می کنیم.
۸- تمیزکاری: سیستم به صورتی باید تحویل مشتری شود، که هیچ چیزی همانند سیم اضافی، چسب بیرون زده، منبع تغذیه رها شده و … جلب توجه نکند. توجه به جزییات بسیار مهم است.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]